פרשת השבוע

פרשת שופטים

מאת כ"ק זקן המקובלים רבנו נסים מויאל שליט"א

מאת: משה בר | יום שני 29 אוגוסט 2011 | הוסף תגובה

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"


בתפילת העמידה תקנו לנו חז"ל להתפלל תשע עשרה ברכות ויש להבין הרי דרכם של חכמינו היא לקצר בלשונם היכא דאפשר, וכפי שאנו רואים בברכת מעין שלוש שלא תקנו לומר ברכה בפני עצמה על מזונות וברכה לחוד על היין ועוד ברכה נפרדת לאוכל מפירות שבעת המינים, אלא תקנו ברכה אחת כוללת המחולקת לכל שלושת המינים. אם כן, מדוע תקנו חז"ל תשע עשרה ברכות נפרדות ולא ברכה אחת כוללת שבה נזכיר גם חכמה ודעת, תשובה, גם רפואה וכן על זה הדרך.
ובאמת מצינו במס' ברכות (כח:) שנחלקו רבן גמליאל ורבי יהושע, שלדעת רשב"ג בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה ברכות ורבי יהושע אומר מעין שמונה עשרה. ולהלכה חייב אדם להתפלל שמונה עשרה.

ועוד תמיהה יש לתמוה, שבכל אחת מתשע עשרה הברכות אם רוצה לבקש ולהוסיף בקשות פרטיות על עצמו יכול לבקש רק אם היא מעין אותה ברכה שבה הוא נמצא וכגון בברכת "אתה חונן לאדם דעת", יכול לבקש אך ורק בקשת חכמה מאיתו יתברך, שיאיר עיניו באור תורתו ויזכה לחכמה העליונה להבין את התורה שהוא לומד. או בברכת "רפאנו", יכול לבקש רק על רפואה ולא על פרנסה, אלא רק מעין אותה ברכה. ואילו בברכת "שמע קולנו" יכול המתפלל לבקש ככל העולה על דעתו. ואדרבא ירחיב פיו וימלאהו בקשה ותחינה מה' יתברך שיצליחהו ויעזרהו בכל תחום שהוא, אם כן מדוע בשאר הברכות לא יכול לבקש כל בקשה שירצה?


והתשובה לכך נמצאת בפרשתנו, הכתוב אומר "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך". ומה הם אותם שערים? כידוע ישנם חמישים שערי בינה: שערי אורה, שערי אהבה ואחווה, שערי ברכה, שערי גאולה וכו', המהווים פתחים וצינורות בשמים דרכם משפיע לנו הקב"ה כל שאנו צריכים לעבודתו יתברך. וכל שער הינו מיוחד לצורך אותו שם בו הוא נקרא, כלומר, שערי גאולה הינו שער מיוחד בשמים המיועד לקבלת תפילות לקירוב הגאולה בלבד, בין גאולה פרטית ובין גאולה כללית. וכן כל שער ושער מיוחד לכל תפילות עם ישראל הקשורות לאותו שער. ולא שייך לבקש על רפואה או פרנסה דרך שער הגאולה שאינו מיועד לכך.


וכוונת הפסוק היא שעל האדם למנות לו שופטים ושוטרים בכל השערים, כלומר, שייתן בדעתו לא לערבב את בקשותיו מכל שער, אלא שכל חייו, על צעד ושעל, על אימת שיהא זקק לדבר מסוים, יכין את בקשתו בצורה מסודרת ויתפלל ויבקש מה' יתברך שישלח לו ברכה וישועה דרך אותו שער המיוחד לאותו הצורך לו הוא זקוק כעת.
וכן הוא הדבר אף בתפילת העמידה, שכל ברכה הינה מיוחדת לצורך מסוים, זו הסיבה שקבעו לנו חז"ל ברכה נפרדת לכל פרט ופרט ואפילו חתימה מעין אותה ברכה לכל ברכה בנפרד, למרות שדרכם של חכמינו בלשונם ולומר רק את המוכרח, מכל מקום כאן בתפילת העמידה לא ניתן לבקש בקשה מסוימת דרך שער אחר שאינו שייך לאותה בקשה. אולם ברכת "שמע קולנו" הינה ברכה כוללת ואינה מיוחדת לצורך מסוים, שכן בברכה זו אנו אומרים "וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה", משמע, כל סוגי התפילות שאדם מבקש לכל צרכיו. על כן, דווקא בברכה זו ניתן לשאול ולבקש על כל דבר שהאדם נצרך.  

(מתוך ספר מנחת עני)תגיות פרשת שופטים, חידושי תורה,

הערות

הוסף תגובה אין עדיין תגובות בנושא.